Mission, Vision & Values

Mission Statement

In the shared enterprise of education, through teaching, learning, practice placement and research activity, Carlow College, St. Patrick’s prizes excellence in all it does and endeavours to respond creatively to the changing needs of its learners, of potential employers and of society.

Ráiteas Misin

Maidir le fiontraíocht comhroinnte oideachais, trí theagasc, foghlaim, socrúcháin cleachtais agus gníomhaíocht taighde, déanann Coláiste Cheatharlach, Naomh Phádraig a dhícheall barr feabhais a bhaint amach ina chuid iarrachtaí ar fad agus réitigh chruthaitheacha a chur ar fáil do riachtanais athraitheacha a chuid foghlaimeoirí, fostóirí féidireartha agus an tsochaí 

Vision

Carlow College, St. Patrick’s will educate, engage and inspire its learners through the provision of transformational learning and teaching experiences; it will enable a diverse learner and graduate population to achieve their academic and career potential and enable them to contribute to the ethical development of society at local, national and global levels.

Ár BhFís

Tabharfaidh Coláiste Cheatharlach, Naomh Phádraig oideachas, tarraingt, agus ionspráid chuid foghlaimeoirí trí eispéiris foghlama agus múinteoireachta a chur ar fáil; cuirfidh ar chumas daonra éagsúil foghlaimeoirí agus céimithe a n-acmhainneacht acadúil agus gairme a bhaint amach agus cuirfidh ar a gcumas cur le forbairt eiticiúil an tsochaí ag leibhéil áitiúla, náisiúnta agus domhanda. 

Values

Our core values are:

Truth and Integrity – We aim to create a research-led teaching and learning environment that is interdisciplinary in nature, that inspires openness to new ideas and critical thinking and that is ethical in practice.

Respect and Justice – We recognise the diversity of our college community and seek to promote actively a spirit of inclusiveness, mutual respect and equality of opportunity and access.

Collaboration and Social Awareness – By creating opportunities to work together, both internally and externally, we believe that collaboration and partnership can best contribute to the ethical development of local, national and global communities and society.

Friendliness and Service – We are committed to maintaining a hospitable, learner-centred environment that recognises each learner’s individual learning journey, and that promotes, values and supports their personal, social and cultural development.

Creativity and Innovation – We believe that learning is about being open to new ideas and possibilities both in what we learn and how we learn. We are committed to being an educational space which promotes creativity and innovation as a way of responding to the contemporary world.

Luachanna

Is iad seo priomh luachanna an Choláiste:

Fírinne agus Ionracas – Tá sé mar aidhm againn timpeallacht teagaisc agus foghlama atá idirdhisciplíneach agus treoraithe trí taighde a fhorbairt, a spreagann oscailteacht do smaointe nua agus smaointeoireacht chriticiúil agus atá eiticiúil i gcleachtadh. 

Meas agus Ceartas – Aithnímid éagsúlacht pobal ár gcoláiste agus déanaimid iarracht ghníomhach spiorad cuimsitheach agus chomh-mheasúil a chur chun cinn, chomh maith le chomhionannais deiseanna agus infhaighteacht a spreagadh. 

Comhoibriú agus Feasacht Shóisialta – Trí dheiseanna a chruthú chun oibriú le chéile, go hinmheánach agus go seachtrach, creidimid gur féidir le chomhoibriú agus comhpháirtíocht cur le forbairt eiticiúil pobail áitiúla, náisiúnta agus domhanda, agus an tsochaí. 

Cairdiúlacht agus Seirbhís – Táimid dílis do thimpeallacht fháilteach, foghlaimeoir-lárnach a choinneáil, a aithníonn aistear foghlama aonair an fhoghlaimeora, agus a ardaíonn a luachanna, agus a thacaíonn a fhorbairt phearsanta, shóisialta, agus chultúrtha. 

Cruthaitheacht agus Nuálaíocht – Creidimid go mbaineann foghlaim le hintinn oscailte i dtreo smaointe agus deiseanna nua, i dtaobh na míreanna a fhoghlaimid chomh maith lenár modhanna foghlama. Táimid tiomanta do bheith mar spás oideachais a chuireann cruthaitheacht agus nuálaíocht chun cinn mar fhreagairt don domhan comhaimseartha.